JavaScript入门教程

JavaScript简介
JavaScript语法基础
JavaScript流程控制
JavaScript函数
面向对象编程
JavaScript事件
JavaScript DOM
正则表达式
JavaScript BOM
AJAX

专题分析

浏览器兼容性
JS优化
Web前端开发规范
编辑器推荐
总结和笔记

学习助手

对象参考手册
ECMAScript分析
数据中心
QQ交流群

JavaScript length:返回一个数组的长度

length属性说明

定义和说明:
Javascript Array Length属性返回一个数组的长度。

使用方法:
array.length

浏览器支持:
IE Firefox Chrome Safari Opera

length属性示例

 • 示例1:新建数组并返回其数组元素的个数。
  <script type="text/javascript">
      var arr=new Array(5);
      document.write(arr);
  </script>

  输出:
  5
 • 示例2:遍历数组。
  <script type="text/javascript">
      var str="";
      for(var arr=["元素1","元素二","元素三"],arrLen=arr.length,i=0;i<arrLen;i++)
      {
          str+="第"+(i+1)+"个元素是:"+arr[i]+"<br />";
      }
      document.write(str);
  </script>

  输出:
  第个1元素是:元素1
  第个2元素是:元素2
  第个3元素是:元素3

  注意:考虑到Javascript的效率,在遍历数组的时候,最好在循环前获取数组长度。以下做法是不鼓励的:
      for(var i=0;i<array.length;i++)
      {
          ...
      }
  显然,每次循环都要获取数组长度。